ПОРЪЧКИ преди 15.04.2016 г.

 
2016
2015
2014
2013
2012
Открити процедури
Публични покани
Договаряне без обявление
Предходни публикации
   
Предварителни обявления
 
Становища на Изпълнителния директор на АОП
 
Открити процедури
2016
2016-11 Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо за нуждите на Отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна 2016-10 Открита процедура по реда на ЗОП за периодични доставки на радиоизотоп (18F) FDG с активност в интервала 16,5 GBq - 17,0 GBq, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 2016-09 Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ - Варна, ул. „Студентска“ № 1, както и прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура, за срок от една година 2016-08 Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години 2016-07 Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2016-06 Закупуване на: 1) Нов автоматичен инжектор към компютърен томограф за виртуална симулация за Клиника по лъчелечение; 2) Нова рентгенова тръба, тип DURA 352 - High Performance за компютърен томограф Somatom Spirit Power 2016-05 Климатизация на 2 болнични стаи в Клиника по детска клинична хематология и онкология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2016-04 Закупуване на десет броя хемодиализни апарата и челен товарач за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2016-03 Закупуване и въвеждане в експлоатация на система за капилярна електрофореза и апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 27а, ал. 3 от ЗОП Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
2016-01 Климатизация на 6 болнични стаи в Трансплантационно отделение към Клиника по хематология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2015
2015-27 Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, Клиника по Орална Лицево-Челюстна хирургия, Клиника по Неврохирургия, Клиника по Нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от две години. 2015-25 Строително-ремонтни дейности на част от първи етаж, блок възрастни, на психиатрична болница към МБАЛ „Света Марина” ЕАД, в УПИ-ВМИ, 23-ти подрайон, гр. Варна 2015-24 Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за почистване, изделия от хартия и целулоза, малки контейнери от полиетилен, пластмасови изделия за еднократна употреба, изделия за пренасяне на багаж и други материали, подробно описани в документацията, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години 2015-23 Избор на търговец за доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД- гр. Варна, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно и ниско напрежение, за срок от една година 2015-22 Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датите, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите Информация за изменение на договори Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2015-21 Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД - гр. Варна, за период от три години 2015-19 Избор на изпълнител на ежедневна доставка на готова храна за реализиране на болничното хранене на пациентите в стационара на МБАЛ “Света Марина” ЕАД - гр. Варна, за период от три години 2015-17 Периодични доставки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години 2015-16 Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от една година 2015-14 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба и хард диск 500GB в IAS компютъра, за поддръжка архива на системата, за ангиограф Siemens Artis Zee, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2015-13 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Somatom Definition за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина” ЕАД, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
2015-12 Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите
2015-11 Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначение на помещения, находящи се на партерния етаж на високото тяло в бл. 6 в стерилизационна база на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна 2015-10 Сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите
2015-08 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна 2015-07 Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях
Договор 5982 от 20/07/2015 „Девимед“ ООД Договор 5983 от 20/07/2015 „Кардио Медикал“ ЕООД Договор 5984 от 20/07/2015 „Юнимедика“ ЕООД Договор 5985 от 20/07/2015 „РСР“ ЕООД Договор 5986 от 20/07/2015 „Сико-Фарма“ ООД Договор 5987 от 20/07/2015 „Джи Кей Инженеринг Груп“ ЕАД Договор 5988 от 20/07/2015 „Профимедика“ ЕООД Договор 5989 от 20/07/2015 „Прохелт“ ЕООД Договор 5990 от 20/07/2015 „Дрегер Медикал България“ ЕООД Договор 5991 от 20/07/2015 „Дъчмед интернешанъл“ ЕООД Договор 5992 от 20/07/2015 „Медитрейд“ ЕООД Договор 5993 от 20/07/2015 „Канбера Пакард-България“ ЕООД Договор 5994 от 20/07/2015 „Маримпекс-7“ ЕООД Договор 5995 от 20/07/2015 „ЮСС Медика“ ООД Договор 5996 от 20/07/2015 „Медимаг-МС“ ООД Договор 5997 от 20/07/2015 „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД Договор 5998 от 20/07/2015 „Булмед 2000“ ЕООД Договор 5999 от 20/07/2015 „Медикеър България“ ЕООД Договор 6000 от 20/07/2015 „Софарма Трейдинг“ АД Договор 6001 от 20/07/2015 „Парамедика“ Договор 6002 от 20/07/2015 „Диамед“ ООД Договор 6003 от 20/07/2015 „Сервизмед“ ООД Договор 6004 от 20/07/2015 „Хелмед България“ ЕООД Договор 6005 от 20/07/2015 „ВИ ЕНД ДИ СЪРВИСИС“ ООД Договор 6006 от 20/07/2015 „Етропал Трейд“ ЕООД Договор 6007 от 20/07/2015 „Медитех“ ООД Договор 6008 от 20/07/2015 „Екос Медика“ ООД Договор 6009 от 20/07/2015 „БК Медикал“ ЕООД Договор 6010 от 20/07/2015 „Медикард“ Договор 6011 от 20/07/2015 „Гюс“ ООД Договор 6012 от 20/07/2015 „Б. Браун Медикал“ ЕООД Договор 6013 от 20/07/2015 „Маркон“ ЕООД Договор 6014 от 20/07/2015 „МТИ“ ООД Договор 6015 от 20/07/2015 „Валентиа Леонис“ ООД Договор 6016 от 20/07/2015 „Интерагро 90“ ЕООД Договор 6017 от 20/07/2015 „Гамидор“ Договор 6018 от 20/07/2015 „Тъчмед“ ЕООД Договор 6019 от 20/07/2015 „Макмед“ ООД Договор 6020 от 20/07/2015 „Ортосинтез-1“ ЕООД
Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите
2015-06 Доставка на лекарствени продукти за онкология за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
2015-05 Избор на изпълнител за осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ-Варна, ул. „Студентска” № 1, както и прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура 2015-04 Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години 2015-03 Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Света Марина“ ЕАД", по № на Договор за БФП - BG161PO003-1.1.07-0405-C0001
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка Документация за участие в процедурата Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите Одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това
2015-02 Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по диализа в МБАЛ „Света Марина” ЕАД и обратно по утвърден седмичен график и поименен списък от следните общини: Варна, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино, Аксаково, Аврен, Дългопол, Бяла и Провадия за период от три години 2015-01 Периодични доставки на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа за период от две години
2014
2014-22 Основен ремонт с реконструкция на сграда "Павилион за сънна терапия" в Онкологичен център на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна, изграждане на трети бункер за линеен ускорител, находящ се в УПИ "ВМИ", местност "Сотира", 23 микрорайон по плана на град Варна, с идентификатор 10135.2555.330
Разяснения по документацията за участие Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях Съобщение за отваряне на ценови предложения Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
2014-21 Избор на доставчик на машини и съоръжения за реконструкция на трансформаторен пост 1008, находящ се в сграда на МБАЛ „Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по инвестиционен проект и техническа спецификация 2014-20 Избор на доставчик на новa нискотемпературна глава и адсорбер за поддържане на Криогенната система на апарат за МРТ Signa HDx 1.5T, производство на фирма GE, за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина” ЕАД, при условията на обратно изкупуване на повредената глава и адсорбер 2014-19 Периодични доставки на канцеларски материали и чували за обезвреждане на опасни болнични отпадъци за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД 2014-18 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата и нова система за екстракорпорална мембранна оксигенация /ЕКМО/+система за продължителна поддръжка на камерите на сърцето с възможност за биоактивно покритие /центрофугална помпа/, в комплект с 5 сета” за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД 2014-17 Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
Публични покани
2016 Застраховка „Професионална отговорност“ на лицата, които упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година Периодични доставки на втечнен медицински кислород, съгласно БДС 1350:1981, с чистота минимум 99,7 обемни процента, за период от една година 1) Строително-ремонтни дейности във връзка с реконструкция на централен вход на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна; 2) Доставка и монтаж на: 2.1. Кръгла, автоматично въртяща се врата; 2.2. Автоматизирана антипаник врата 1. Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна; 2. Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна „Избор на изпълнител за техническо обслужване, експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите й парокондензна, котелна и водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура, за срок от една година“ „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година“ 2015
АД-2578 от 15/12/2015 г. Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година АД-2248/28/10/2015 Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначение на зали за физиотерапия, находящи се на партерния етаж на високото тяло в „Център за ядрено магнитен резонанс“ към МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, находящ се в ПИ № 1045 (УПИ на ВМИ), местност „Сотира“, по плана на гр. Варна, с идентификатор 10135.2555.330.27, с административен адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1, Община Варна АД-2216 от 23/10/2015 Закупуване на оптични влакна за еднократна употреба, за трансуретрално въвеждане с цел провеждане на лазерна енергия от конзола до простата за извършване на вапоризация при доброкачествено уголемена простата. Влакната трябва да бъдат съвместими с конзола GreenLight XPS Laser Therapy System. АД-2209 от 22/10/2015 Доставка и монтаж на мебели за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД АД-1626 от 20/07/2015 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Flurostar 7900, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба АД-1594 от 17/07/2015 Закупуване на нов седемместен автомобил с фабрично инсталирана метан-газова уредба АД-1395 от 19/06/2015 Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата АД-1310 от 16/06/2015 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Ziehm Vision RFD, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба АД-573 от 23/02/2015 Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби в МБАЛ “Света Марина“ ЕАД АД-572 от 23/02/2015 Избор на изпълнител за техническо обслужване, експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация в МБАЛ “Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите й паро-кондензна и водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура АД-571 от 23/02/2015 Периодични доставки на втечнен кислород за медицински цели в МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от една година АД-493 от 11/02/2015 Доставка и пускане в експлоатация на бронхоскоп с интегриран фиброоптичен образовод (фибробронхоскоп) за нуждите на Клиника по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Света Марина” ЕАД АД-486 от 10/02/2015 Периодични покупки на горива за нуждите на автопарка на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, за период от две години АД-445 от 06/02/2015 Избор на доставчик на консумативи за принтери в МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от 3 (три) години АД-118 от 23/01/2015 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на телевизионна система в Онкоцентър на МБАЛ „Света Марина” ЕАД АД-117 от 23/01/2015 Доставка и монтаж на 40 (четиридесет) броя електронни четци за пълна интеграция към Единна Регистрационна Система за хоспитализация и дехоспитализация в лечебно заведение от НЗОК
2014
АД-2662 от 12/12/2014 Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД АД-2661 от 12/12/2014 Избор на изпълнител за абонаментно обслужване на специализиран софтуер, собственост на МБАЛ „Света Марина” ЕАД АД-2511 от 18/11/2014 Избор на доставчик на нов трансезофагеален трансдюсер за ехограф Vivid 7, при условията на обратно изкупуване на стария трансдюсер, за нуждите на Клиника по кардиохирургия в МБАЛ „Света Марина” ЕАД.
Процедури на договаряне без обявление
2016 2015
2015-26 Абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информационна система (БИС) на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за срок от една година 2015-20 Доставка на 70 флакона (50 mg) от лекарствен продукт Amphotericin B (Ambisome), по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2015-18 Доставка на лекарствен продукт Amphotericin B (Ambisome), по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2015-15 Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2015-09 Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ – Варна, ул. „Студентска” № 1, както и прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура. Основно изискване е гарантиране на топлоподаване 365 дни годишно
Предходни публикации
Процедури от 2014 година Процедури от 2013 година Процедури от 2012 година